Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do zapisania na egzamin państwowy

Po złożeniu dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie ( pok. 39, tel. 34/ 32 29 163) zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wykaz niezbędnych dokumentów
dowód tożsamości
jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E)
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T)
kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)
kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)
kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca
zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia